About the Office  
  Office team  
  

נוטריון

בהתאם לחוק הנוטריונים התשל"ו-1976, נוטריון הינו, עורך דין מוסמך בעל אזרחות ישראלית, אשר עוסק במקצועו כעורך דין במשך 10 שנים לפחות.

הנוטריון מוסמך, בהתאם לחוק האמור, לבצע את הפעולות הבאות:

 • לאמת חתימה על מסמך.
 • לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך.
 • לאשר נכונותו של העתק מסמך.
 • לאשר נכונותו של תרגום מסמך.
 • לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת.
 • לאשר שאדם פלוני חי.
 • לאשר נכונותה של רשימת מצאי.
 • לערוך העדה של מסמך סחיר.
 • לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר.
 • להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר.
 • לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.

בית המשפט רואה בחתימתו של הנוטריון, אישור למקוריות המסמך, לזהות החותם עליו וכן אישור כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם.

ככלל, לא יאמת הנוטריון חתימתו של אדם אלא אם זה עומד בפניו בעת החתימה וזוהה על ידו.

כמו כן, לא יאשר נוטריון שמסמך הוא העתק נאמן למקור אלא אם הוצג בפניו המקור.

בית המשפט רואה באישורו של הנוטריון ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, למקוריות המסמך, לזהות החותם ולשאר הפעולות אותן ביצע הנוטריון בהתאם לחוק.

קביעת פגישה:

במידה שנדרשת לכם פעולה כלשהי על ידי הנוטריון יש לתאם את הפגישה מראש.

בפגישה עצמה ידרשו להיות נוכחים כל הצדדים אשר נדרשים לחתום על המסמך וכן יהיה עליהם להציג תעודות זהות (לעניין זה לא יועילו תעודות אחרות כגון רישיון נהיגה).

במידה שנדרש אישור נאמן למקור של מסמך כלשהו ו/או חתימה על יפויי כוח, יש לוודא כי נמצאים עמכם המסמך המקורי ו/או יפויי הכוח.

לידיעתכם שירותי הנוטריון כרוכים בתשלום אגרה הקבועה בחוק. האגרה מתעדכנת פעמים בשנה.

להלן התעריף העדכני לתאריך ,15.7.2006, הסכומים אינם כוללים מע"מ:

השירות שיעור השכר בשקלים חדשים
1. אימות חתימה  
  (א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 138
  (ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 54
  (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,
לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב)
54
  (ד) יתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו
מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור
54
  (ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך
בידי הנוטריון- ייווסף סכום של
61
2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך  
  לעמוד הראשון 54
  לכל עמוד נוסף 5
2. (ב) אושרו במעמד אחד או יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון  
  לעמוד הראשון 18
  לכל עמוד נוסף 5
3. (א) אישור נכונות של תרגום –  
  (1) עד מאה המילים הראשונות שבנוסח המתורגם 174
  (2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 138
  (3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 67
  (ב) ניתן במעמד אחד או יותר מאישור אחד לאותו תרגום,
לכל אישור נוסף על האישור הראשון
54
4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה- 1965  
  (א) לחותם ראשון 202
  (ב) לכל חותם נוסף 104
  (ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 61
  (ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי נוטריון, יווסף סכום של 61
5. אישור שפלוני נמצא בחיים 138
6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –  
  (א) למצהיר הראשון 140
  (ב) לכל מצהיר נוסף 55
  (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 54
7. העדה של מסמך סחיר, רבות תרגום במידת הצורך –  
  (א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 62,400 ש"ח 885
  (ב) עלה הסכום האמור על 62,400 ש"ח הכל נוסף על הוצאות הנסיעה
ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה ובחזרה.
1,895
8. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין הסכום שנקבע לפעולה
ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה בתעריף המינימלי המומלץ
של לשכת עורכי הדין ובאין קביעה כאמור הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה לה
ביותר,ובאין קביעה
223
  אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2 (ג1) לחוק יחסי ממון
בין בני זוג התשל"ג- 1973
307
       
לתיאום פגישה אנא צרו קשר עם משרדנו באמצעות הטל' 08-9716676.

 

לייעוץ משפטי 08-9716676
office@farkash-law.com